Tyto všeobecné podmínky podle aktuálního znění Obchodního zákoníku platí pro nákupy, dodávky a reklamace u firmy Pavel Hanuška - Samé dobroty, IČ: 10142924 (dále jen prodávající).

 

1. Zboží

Potravinářské zboží dělíme na kategorie:

- čerstvé potraviny

- suché potraviny

- vína a jiný alkohol

Každá položka má své specifikace (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost…), které jsou uvedeny na obalu výrobku.

 

Z hlediska záručních podmínek jde o tři základní kategorie:

a) suché - kupující je povinen uchovávat zboží v suchu a temnu. Trvanlivost se pohybuje od 5 měsíců do 2 let popřípadě více podle specifikace na obalu.

b) čerstvé - kupující je povinen skladovat zboží dle podmínek uvedených na obalu nebo v popisu zboží v eshopu. V případě nedodržení této podmínky nebude brán na jakékoliv reklamace zřetel.

c) vína, alkohol

 

2. Ceny

Prodávající prodává zboží za nabídkové ceny (prodávající není plátcem DPH). Uzavřením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ceny jednotlivých výrobků můžou být sníženy na základě objednaných objemů.

Ceny jsou platné, není-li uzavřena zvláštní dohoda, v Kč, v místě odběru. Dopravné a balné jsou účtovány zvlášť. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny u potvrzených objednávek z dřívější doby, jejichž realizace nastává s odstupem 3 měsíců a více podle vzniklých změn dovozních cen a výkyvů měny. Přesáhne-li toto zvýšení 5% dohodnuté ceny má kupující právo smlouvu vypovědět.

Následné snížení objednaného množství nebo dodatečné snížení počtu kusů v případě dohodnutých dílčích dodávek, stejně jako snížení dohodnutých postupných dodávek není zásadně přípustné. Jestliže v jednotlivém případě dojde k souhlasu se změnou obchodní smlouvy, zvýší se ceny za kus s ohledem na změnu vzniklých vícenákladů.

 

3. Nabídky

Nabídky prodejce jsou nezávazné. Jakékoliv ústní či jiné dohody se stávají závaznými teprve po jejich potvrzení smluvenou formou elektronických úkonů prostřednictvím webového obchodu (internet) a elektronické pošty (e-mail) nebo písemně. Všechny podklady, náležející k nabídce, jako jsou obrázky, kresby, váhové a rozměrové údaje jsou jen přibližnými a ilustrativními údaji, pokud nejsou prohlášeny jednatelem prodávajícího výslovně a písemně za závazné.

 

4. Množstevní jednotky

U každého výrobku je uvedena minimální množstevní jednotka, kterou lze odebrat. U objednávek přesahujících 3500 Kč neplatí kupující dopravné.

 

5. Objednávkový systém

Objednávku kupující provádí prostřednictvím internetového obchodu www.samedobroty.cz. Do objednávkového systému vstupuje buď jako nepřihlášený uživatel nebo formou přihlášení na webových stránkách pod přiděleným uživatelským jménem a heslem. Přístup obdrží kupující na základě registrace do systému následně e-mailem. V momentě uskutečnění objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

 

6. Termíny dodání

Zpravidla objednávky uskutečněné do 14 hodin pracovního dne jsou vyřizovány do následujícího pracovního dne. Zákazník je informován mailem případně telefonicky o stavu vyřízení objednávky.

Osobní odběr na sídle firmy je možný po telefonické domluvě.

Při využití služeb smluvního dopravce je objednávka doručena v rozmezí 2 až 4 pracovních dnů a ceník dopravy se řídí aktuálním ceníkem dopravce.

V případě objednávek nadstandardního charakteru (speciální zboží, velké množství atd.) je předpokládaná delší doba přípravy a s tím spojené prodloužení termínu první možné dodávky. Každá takováto objednávka je konzultována telefonicky.

 

7. Potvrzení objednávky

V momentě odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem zprávu, která potvrzuje přijetí objednávky ke zpracování. Na případné chybějící zboží oproti objednávce bude kupující upozorněn. Tento okamžik se považuje za vznik smlouvy na dodávku zboží v potvrzeném rozsahu.

 

8. Faktura a dodací list

Nejpozději v den dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura a dodací list za zboží e-mailem. Zároveň je faktura předána expedičním pracovníkem spolu s dodacím listem kupujícímu případně dopravci. Dodací list obsahuje všechny potřebné informace o skladovacích a manipulačních podmínkách se zbožím. Faktura a dodací list jsou jedinými platnými doklady pro uplatnění reklamace.

 

9. Platba

Při dodání zboží smluvím přepravcem hotově při převzetí zboží. K celkové částce za zboží je účtován poplatek za dobírku dle ceníku přepravce.

Při osobním převzetí kupující po překontrolování a převzetí zboží uhradí cenu dodávky v hotovosti proti dokladu o zaplacení (např. v příslušné kolonce na dodacím listu).

Platba bankovním převodem je možná předem po obdržení faktury nebo po dodávce pro skupinu stálých zákazníků.

Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky.

 

10. Storno objednávky

V případě, že se kupující z jakýchkoliv důvodů rozhodne objednávku stornovat, musí o tom bezodkladně telefonickou a písemnou formou informovat prodávajícího. Pokud je objednávka stornována nejpozději 12 hodin před jejím doručením nevztahují se na ni žádné storno poplatky. V případě storna objednávky nižšího než 12 hodin je kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50% hodnoty zboží.

V případě odmítnutí převzetí zboží bez důvodu na straně kupujícího, je povinen kupující mimo povinnosti uhradit dodávku v plné výši, uhradit také penále ve výši 30% z ceny dodávky. Se zbožím je prodávající poté oprávněna naložit podle své úvahy k zabránění vzniku dalších škod.

 

11. Vlastnické právo

Strany si výslovně smluvily, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné zaplacení kupní ceny se považuje úhrada kupní ceny předáním hotovosti prodávajícímu. Při bankovním převodu se považuje zaplacení až po přijmutí platby bankou prodávajícího.

Odchylně od úpravy obchodního zákoníku si strany sjednávají, že třetí osoby nenabývají vlastnické právo v případě, kdy prodávající dosud není vlastníkem prodávaného zboží a předá toto zboží třetím osobám.

Za tím účelem je povinen kupující v případě, že z jakýchkoliv důvodů předá dosud nezaplacené výrobky prodávajícího třetím osobám, uvést písemně, že není vlastníkem dodávaného zboží. Třetí osoba tak musí vědět, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje. Třetí osoba nemůže nabýt v takovém případě vlastnictví zboží a je povinna strpět jeho odebrání v případě jeho nezaplacení v prodloužené lhůtě určené firmou. Kupující ve vztahu k prodávajícímu nese veškeré důsledky odebrání zboží třetím osobám, zejména z hlediska možných přerušení provozu, náhrady škody, bezpečnosti práce apod. Kupující se rovněž stává ručitelem vedle prodávajícího v případě, že třetí osoba uplatní náhradu.

Současně v případě, že zboží prodávajícího, které dosud nebylo zaplaceno, předá kupující třetí osobě, postupuje svou pohledávku vůči třetí osobě za toto zboží okamžikem uplynutí dodatečné lhůty stanovené prodávajícím podle předchozích ustanovení prodávajícímu, která je oprávněna uplatnit požadavek na úhradu přímo u třetí osoby.

 

12. Reklamace

Kupující je povinen produkt po jeho převzetí zkontrolovat. Po dodání zboží prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

 

a) opožděná dodávka

Pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů:

- havárie vozidla přepravce ze země původu

- havárie vozidla dopravce v rámci regionu

- složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.)

nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky, avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.

 

b) chybějící zboží

Prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nebo i celému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Prodávající bude vždy na skutečnost o nevykrytí objednávky informován. Informace bude obsažena v dodacím listě a faktuře, kterou dostává kupující e-mailem. V případě, že chybějící zboží bude důvodem nenaplnění dodávky, nebude kupujícímu účtováváno žádné dopravné. Pokud kupující nerozhodne jinak, bude původně objednané zboží přesunuto na následující termín dodávky (ve většině případů na další týden).

 

c) vadné zboží

Vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží sensoricky a kvalitativně posoudit na místě. Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, jiná kvalita, jiné datum expirace….) je povinen o tom neprodleně informovat odpovědného zástupce prodávajícího (tentýž nebo následující den po dodání). V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží.

 

13. Vyšší moc

Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci, poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily nás nebo naše dodavatele, nám dávají právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům.

V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, máme právo, i když to nebylo to předem písemně dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

 

14. Podklady

Podklady všeho druhu, které kupujícímu prodávající dodá, jako např. vzorky, fotografie, obchodní nabídky, certifikáty apod. zůstávají v jeho vlastnictví a nesmějí být poskytnuty resp. zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu prodávajícího.

 

15. Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.

(Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami).

 

16. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů).

Data slouží pouze pro vnitřní potřeby prodávajícího a nejsou poskytována třetím osobám.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné jeho vlastní marketingové akce. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv, dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

17. Sídlo soudu, příslušné právo

Místem soudu je Středočeský krajský soud v Praze.

Pro všechny smlouvy platí výhradně výklad českého práva.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 Kč
Spolu 0,00 Kč

Košík Pokladňa

Nové produkty

Žiadne nové produkty

Odber noviniek